مهران رجبی زرگرآبادی

درباره من

دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
image

دانشیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1403/2/27)

استنادات

823

h-index

18

i10-index

22

مؤلفین همکار

16

اسکوپوس

(1403/2/27)

استنادات

580

مقالات

39

h-index

14

مؤلفین همکار

36

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1388

دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران

1379-1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران

1374-1378

کارشناسی

دانشگاه سمنان

تجارب

1397

مدیر امور فناوری دانشگاه سمنان

1393-1396

مدیر گروه تبدیل انرژی

1391-1398

مدیر گروه مهندسی هوافضا و مهندسی سیستم های انرژی

مهارت ها

طراحی سیستم های تولید هم زمان برق و حرارت

شبیه سازی عددی و تست تجربی جریان و انتقال حرارت

اولویت های پژوهشی

مدل سازی آشفتگی، انتقال حرارت، توربین گاز

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/27
Heat Transfer under Double Turbulent Pulsating Jets Impinging on a Flat Surface
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2017)
9012168003, 9112168002, 9311168005, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
کاهش تولید آلاینده اکسید نیتروژن در محفظه احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت
دانش و فناوری هوافضا(2017)
9228317001, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Numerical analysis of turbulent flow and heat transfer of sinusoidal pulsed jet impinging on an asymmetrical concave surface
Applied thermal engineering(2018)
^مهران رجبی زرگرآبادی*, 9112168001, 9511166008
تحلیل تجربی انتقال حرارت جت دایروی برخوردی به سطح مقعر نامتقارن
مهندسی مکانیک امیرکبیر(0)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(0)
9318317002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Genetic algorithm optimization of film cooling effectiveness over a rotating blade
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2018)
9311168014, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Heat transfer and flow characteristics of impinging jet on a concave surface at small nozzle to surface distances
Applied thermal engineering(2018)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
تحلیل عددی خنک کاری لایه ای پره توربین در حال چرخش با استفاده از مجرای گسترش یافته جانبی
مکانیک هوافضا(2018)
9311168014, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
شبیه سازی عددی تاثیر نوسان جت برخوردی سینوسی بر انتقال حرارت از سطح مقعر استوانه ای
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2018)
9311168005, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
شبیه سازی عددی اثربخشی خنک کاری لایه ای نوسانی موج سینوسی با توجه به تغییر پارامترهای تزریق خنک کننده
مهندسی مکانیک مدرس(2019)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
تاثیر جریان هوای ورودی نوسانی بر توزیع دما و اکسیدهای نیتروژن احتراق آشفته متان-هوا
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2018)
9318317002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
افزایش اثربخشی خنک کاری لایه ای پره توربین در حال چرخش با استفاده از سوراخ تزریق شکل داده شده
مدل سازي در مهندسي(2018)
9011168013, 9311168014, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
پیش بینی عدد پرانتل آشفتگی در جریان خنک کاری لایه ای
(2012)
^مهران رجبی زرگرآبادی, ^مجتبی بیگلری
بررسی عددی تاثیر تزریق هوای خنک کننده نوسانی سینوسی بر خنک کاری لایه ای لبه حمله، سطح فشار و مکش یک پره توربین
مکانیک سازه ها و شاره ها(2019)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
پیش بینی محدوده عدد پرانتل آشفته در جریان احتراقی متان-هوا با استفاده از مدلهای مرتبه دوم شار حرارتی آشفته
سوخت و احتراق(2019)
9228317001, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Effect of Multi-hole Configuration on Film Cooling Effectiveness
Aut Journal of Mechanical Engineering(2019)
9318317002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مهدی جهرمی
تحلیل تجربی انتقال حرارت جت دایروی برخوردی به سطح مقعر نامتقارن
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2019)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Experimental and Numerical Investigation of Square Wave Pulsed Film Cooling Performance on a Flat Plate
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
پیش بینی محدوده عدد پرانتل آشفته در جت شیاری برخوردی با ترکیب مدل های مرتبه دوم رینولدز پایین
(2011)
^مهران رجبی زرگرآبادی
Numerical Study of the Effect of Rotation on the Film Cooling Effectiveness of aTurbine Blade with Square Pulsating Cooling Flow
مکانیک سیالات و آیرودینامیک(2019)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
Effect of micro‑pin characteristics on flow and heat transfer by a circular jet impinging to the flat surface
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2020)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مازیار دهقان
Effects of elliptical pin-fins on heat transfer characteristics of a single impinging jet on a concave surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2020)
9611168011, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Effect of pulsating injection and mainstream attack angle on film cooling performance of a gas turbine blade
PHYSICS OF FLUIDS(2020)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
تحلیل تجربی انتقال حرارت یک ردیف جت برخوردی به سطح مقعر نامتقارن
مکانیک هوافضا(2020)
9411168026, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
بررسی عددی تاثیر زاویه سوراخ تزریق خنک کننده بر اثربخشی خنک کاری لایه ای جریان نوسانی موج مربعی صفحه تخت
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2020)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت آشفته در جت نوسانی برخوردی به سطح مقعر
(2013)
^مهران رجبی زرگرآبادی
Effects of a triangular guide rib on flow and heat transfer in a turbulent jet impingement on an asymmetric concave surface
PHYSICS OF FLUIDS(2020)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, جواد محمدپور
Film cooling simulation on an entire gas turbine blade with square pulsed coolant injection
Energy Equipment and Systems(2020)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PULSED INJECTION ON FILM COOLING EFFECTIVENESS OF TURBINE BLADE UNDER ROTATION
HEAT TRANSFER RESEARCH(2021)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
Experimental and numerical study on the effects of shaped multi-holes on the effectiveness of film cooling
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
9318317002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مهدی جهرمی
A photovoltaic thermal system with a complete contact between water and PV modules suitable for district heating and electric power generation
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9512169008, ^روح الله رفعی*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
Experimental and numerical study of flow and heat transfer from a pulsed jet impinging on a pinned surface
EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER(2021)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
An efficient pulsed- spray water cooling system for photovoltaic panels: Experimental study and cost analysis
RENEWABLE ENERGY(2021)
امیرحسین هادی پور, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سامان رشیدی
A novel spectrally selective radiation shield for cooling a photovoltaic module
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9711168013, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مازیار دهقان
Effects of pin-fin shape on cooling performance of a circular jet impinging on a flat surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2021)
9611168011, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Second-order modeling of non-premixed turbulent methane-air combustion
Journal of Central South University(2021)
علی ارشادی, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
Effects of rib on cooling performance of photovoltaic modules (PV/PCM-Rib)
Journal of Central South University(2021)
9711168017, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مازیار دهقان
Effect of pulse injection on film cooling performance: Experimental and numerical investigation
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2022)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
مطالعه جریان و انتقال حرارت جت نوسانی سینوسی برخوردی در فاصله‌های نزدیک به سطح مقعر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
Effects of nano‑dust particles on heat transfer from multiple jets impinging on a flat plate
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2022)
امیرحسین هادی پور, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سامان رشیدی
Effect of intermittent and sinusoidal pulsed flows on impingement heat transfer from a concave surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2014)
^مهران رجبی زرگرآبادی, Arun S Mujumdar
Aerothermal analysis of pulsed jet impinging on a flat surface with different pin configurations
International Communications in Heat and Mass Transfer(2022)
9511166008, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, Bengt Sunden
Experimental and Numerical Analysis of Heat Transfer from a Round Jet Impinging on an Asymmetric Concave Surface
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering(2022)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
A detailed analysis of flow and heat transfer characteristics under a turbulent intermittent jet impingement on a concave surface
THERMAL SCIENCE(2022)
8811160010, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, جواد محمدپور
Evaluation of Al2O3-Water nanofluid in a microchannel equipped with a synthetic jet using single-phase and Eulerian–Lagrangian models
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2021)
جواد محمدپور*, Ann Lee, مسلم مظفری, ^مهران رجبی زرگرآبادی, Arun S. Mujumdar
Multi-objective optimization of three rows of film cooling holes by genetic algorithm
THERMAL SCIENCE(2021)
9318317002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, مهدی جهرمی
Experimental investigations of spray flow rate and angle in enhancing the performance of PV panels by steady and pulsating water spray system
SN Applied Sciences(2021)
9511031007*, ^مهران رجبی زرگرآبادی, ^روح الله رفعی
Parametric Study of the Flow Characteristics and Heat Transfer from Intermittent Circular Jet Impinging on a Concave Surface
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2021)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
The effect of nozzle geometry on the flow and heat transfer of pulsed impinging jet on the concave surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2023)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
Pulsed film cooling on a complete turbine blade: steady, sinusoidal and square injections
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2023)
9411166001, ^سعادت زیرک*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
Heat transfer enhancement in array of impinging jets by a row of pin-fins on dead fluid zone
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2023)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
The effect of short pin fin aspect ratio on thermal characteristics of intermittent impinging jet; An experimental and numerical study
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2023)
9511166008, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, Bengt Sunden
Numerical modeling of a turbulent semi-confined slot jet impinging on a concave surface
THERMAL SCIENCE(2015)
^مهران رجبی زرگرآبادی, Arun S Mujumdar
تحلیل عددی اثر هوادهی در تولید اکسید نیتروژن در محفظه احتراق مدل توربین گاز
(2014)
^مهران رجبی زرگرآبادی
Heat transfer under composite arrangement of pulsed and steady turbulent submerged multiple jets impinging on a flat surface
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2014)
Arun S Mujumdar, ^مهران رجبی زرگرآبادی
OPTIMIZATION OF TURBINE BLADE COOLING USING COMBINED COOLING TECHNIQUES
Engineering applications of computational fluid mechanics(2014)
^مهران رجبی زرگرآبادی, Arun S Mujumdar, ^محمد صادق ولی پور
افزایش اثربخشی خنک کاری لایه ای پره توربین در حال چرخش با استفاده از سوراخ تزریق شکل داده شده
مدل سازی در مهندسی(2015)
^مهران رجبی زرگرآبادی
شبیه سازی عددی تاثیر جابه جایی جت های برخوردی بر انتقال حرارت از سطح مقعر استوانه ای
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2016)
9112168002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
کاهش تولید نیتروژن در محفظه احتراق با استفاده از جت های پایدار کننده
(2015)
^مهران رجبی زرگرآبادی
طراحی و ساخت یک سیستم تولید سرمایش و گرمایش همزمان با استفاده از اثر ترموالکتریک- فتوولتاییک
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
میلاد انوشه ئی, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, حمیدرضا خاکباز
مطالعه پیشینه تجربی خنک کاری فیلمی و بررسی اثر پالسی کردن جریان خنک کننده بر عملکرد آن
هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی(2016-12-22)
^سعادت زیرک, 9411166001*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
بررسی جدیدترین روش های مورد استفاده در زمینه مدل سازی عددی خنک-کاری فیلمی-پالسی و اثر تغییر پارامترهای پالس بر کارایی خنک¬کاری
هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی(2016-12-22)
^سعادت زیرک, 9411166001*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت درصنایع لبنی
پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2016-02-22)
9211031006, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^مجتبی بیگلری
طراحی بویلر بازیافت حرارت توربین گاز به منظور تولید هم زمان برق و حرارت در کارخانه تولید محصولات شیمیایی
پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2016-02-22)
9211031005, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
طراحی و تحلیل اقتصادی هتل انرژی صفر در شهر سمنان
پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2016-02-22)
9218712003, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
کاهش تولید آلاینده اکسید نیتروژن در محفظه احتراق جت پایدار با استفاده از چرخش
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران(2017-02-21)
9311168013, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
افزایش اثربخشی خنک کاری لایه ای پره توربین در حال چرخش با استفاده از سوراخ تزریق شکل داده شده
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران(2017-02-21)
9311168014, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
افزایش ضریب انتقال حرارت از سطح مقعر توسط جت برخوردی نوسانی
شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران(2017-02-21)
9311168005, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
بررسی اثر فرکانس های پایین جت نوسانی سینوسی برخوردی بر انتقال حرارت از سطح مقعر
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9211166002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سیف الله سعدالدین
تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک جت برخوردی در فواصل برخورد بسیار کم
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9511168022, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
شبیه سازی عددی تاثیر شیار بر اثر بخشی لایه ای خنک کاری لایه ای
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک(2018-04-24)
9412168003, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
بررسی عددی جریان نوسانی موج سینوسی و مربعی عبوری از یک لوله
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9411166001, ^سعادت زیرک, ^مهران رجبی زرگرآبادی
بررسی تجربی خنک کاری صفحات فتوولتائیک با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن(2019-12-12)
9611031008, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^محمد صادق ولی پور
بررسی تجربی مکانیابی بهینه جهت نصب ماژولهای ترموالکتریک در صفحه فتوولتائیک
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2023-11-08)
9912441002, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سامان رشیدی, سید مجتبی میرحسینی
بررسی عددی اثربخشی خنک کاری لایه ای مجموعه سوراخ پیکان دوتایی
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها(2023-11-08)
9811871003, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
شبیه سازی عددی انتقال حرارت همرفت گذرا در یک محفظه روغن با کویل¬های گرم کننده
پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی(2023-02-16)
, ^مهران رجبی زرگرآبادی*, ^سعادت زیرک
تحلیل جریان و انتقال حرارت تک جت برخوردی به سطح محدب نامتقارن
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها(2023-11-08)
9712171006, ^مهران رجبی زرگرآبادی*
مدل سازی سه بعدی جریان و انتقال حرارت آشفته در پره توربین با استفاده از مدل های اصلاح شده دو معادله ای
دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2011-03-01)
^مهران رجبی زرگرآبادی
بهینه سازی خنک کاری پره متقارن توربین با استفاده از ر وش ترکیبی برخوردی- جابجایی
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^مهران رجبی زرگرآبادی, ^محمد صادق ولی پور
امکان سنجی و تحلیل اقتصادی استفاده از سیستم تولید هم زمان برق و حرارت در یک کارخانه سیمان
سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2014-03-02)
^مهران رجبی زرگرآبادی
ارزیابی مدل های واکنشی در پیش بینی فرآیند احتراق سوخت گازی ترکیبی متان- اتان
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^مهران رجبی زرگرآبادی
تحلیل عددی اثر نانو سیال بر عملکرد مبدل حرارتی دو لوله ای
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^مهران رجبی زرگرآبادی
تحلیل عددی اثر سرعت چرخش بر اثر بخشی خنک کاری پره توربین
اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران(2014-10-22)
^مهران رجبی زرگرآبادی
بررسی جریان و انتقال حرارت آشفته در لبه حمله پره توربین نامتقارن
اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران(2014-10-22)
^مهران رجبی زرگرآبادی
تحلیل عددی خنک کاری جت برخوردی دایروی به سطح مقعر استوانه ای
اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران(2014-10-22)
^مهران رجبی زرگرآبادی
مقایسه مولدهای میکروتوربین و موتور گازسوز به منظور تولید همزمان برق و حرارت در کارخانه گچ
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(2015-02-18)
^مهران رجبی زرگرآبادی
تحليل عددي و آزمايشگاهي اثر سطوح ثانويه بر جريان و انتقال حرارت جت نوساني برخوردي به سطح
يوسفي لفوركي بابك(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي عددي و تجربي انتقال حرارت جت برخوردي به سطح محدب نامتقارن
بيگ محمدحجازي امير(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و تحليلي تاثير فيلتر كردن طول موج هاي مختلف نور خورشيد بر راندمان پنل هاي خورشيدي
وطني اميررضا(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي بهينه نصب ماژول هاي ترموالكتريك براي توليد برق و خنك كاري پنل فتوولتائيك
ايجادي اميررضا(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي و تجربي تاثير گودي در انتقال حرارت جت برخوردي به سطح داغ
ربانيان مارال(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت در پرورش محصولات گلخانه اي
شريفي ابدر محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/06/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي استفاده از سيستم توليد همزمان برق و حرارت در پرورش محصولات گلخانه اي
شريفي ابدر محمدعلي(تاریخ دفاع: 1401/06/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خنك كاري صفحه فتوولتائيك با استفاده از تركيب روش پاشش آب و اثر ترموالكتريك
ميرزايي جشني مهرداد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خنك كاري صفحه فتوولتائيك با استفاده از تركيب روش پاشش آب و اثر ترموالكتريك
ميرزايي جشني مهرداد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي و تجربي بال پهباد روتور گردشي
طالب زاده گيري جابر(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثر سپر تشعشعي بر راندمان صفحه فتوولتائيك
خرمي نويد(تاریخ دفاع: 1400/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پره خارجي بر خنك كاري صفحات خورشيدي ب استفاده از مواد تغيير فازدهنده (PCM)
صادقيان امير(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت انرژي ساختمان بر مبناي مدل هاب انرژي با در نظر گرفتن برنامه هاي پاسخ بار
عليمراديان احسان(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خنك كاري صفحه فتوولتاييك با استفاده از اسپري آب
يدالهي قنبرعلي(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خنك كاري صفحه فتوولتاييك با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده
ميرآخورلو مازيار(تاریخ دفاع: 1398/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت جت برخوردي به سطح مقعر پين دار
راونجي عبدالوهاب(تاریخ دفاع: 1398/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي و عددي تاثير فرو رفتگي هاي منظم بر جريان و خنك كاري لايه اي
احمدي بهمن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تغييرات زماني بازده گرمايي و الكتريكي و توان خروجي يك سيستم فتوولتاييك/حرارتي
رهائي عباس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و عددي فرايند خنك كاري لايه اي با استفاده از مجموع سوراخ استوانه اي ضد گردابه اي
طاهري ياسر(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت آشفته جت برخوردي به سطح مقعر نامتقارن
هادي پور اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي و عددي جريان و انتقال حرارت آشفته جت برخوردي به سطح مقعر نامتقارن
هادي پور اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خنك كاري با پاشش آب بر عملكرد صفحه فتوولتاييك
ناطقي مجتبي(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي و تجربي اثرات نوسان جريان خنك كننده بر خنك كاري لايه اي پره ساكن توربين
حسيني سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1400/03/05) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي تأثير سطح دندانه دار بر جريان و انتقال حرارت جت آرام برخوردي به سطح مقعر
آقاشريفيان اصفهاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي و تجربي تاثير شيار در پايين دست جريان بر اثربخشي خنك كاري لايه اي
شيخ الاسلام دهقي حسين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي فرآيند احتراق در محفظه احتراق بدون شعله
موتابي سعيد(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي و تحليل اقتصادي استفاده از سيستم توليد هم زمان برق و حرارت در كارخانه سيمان
دهقانيان عيسي خندقي حسين(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي انتقال حرارت يك رديف جت برخوردي به سطح مقعر نامتقارن
اصغري سهراب(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي و تجربي جريان و انتقال حرارت جت نوساني برخوردي با سطوح مقعر
رخشا سعيد(تاریخ دفاع: 1401/08/17) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت جايگاه تست آيروديناميكي محفظه احتراق موتور توربوپراپ
خدازاده علي(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي ميكرو CCHP بر مبناي سيستم تركيبي فتوولتاييك-ترموالكتريك
يگانه مهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تاثير انحناي سطح بر عملكرد كلكتور خورشيدي صفحه اي
هداوند محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش توليد آلاينده در احتراق غير پيش مخلوط متان- هوا با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري
محمدنژاد نفيسه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي سه بعدي جريان و انتقال حرارت در جت برخوردي نوساني به سطح مقعر
حاجي محمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي تاثير عدد چرخش بر ميزان آلايندگي در محفظه احتراق پايدار چرخشي
محبي نژاد ليله كوهي مهران(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي خنك كاري پره توربين در حال چرخش با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي
معيني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/09/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي محفظه احتراق توربين گاز با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
شيخي رضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مميزي انرژي، امكان سنجي و ارزيابي اقتصادي از سيستم توليد همزمان برق و حرارت در صنايع لبني
فرامرزي محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي با جابجايي اجباري
انوشه ئي ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي و طراحي مفهومي احداث هتل انرژي صفر در شهر سمنان
همتي امير(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهينه سازي مولد بخار به منظور استفاده در سيستم توليد هم زمان برق و حرارت در نيروگاه 20 مگاواتي
حسن آبادي مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين چيدمان بهينه توربين هاي بادي در مزرعه بادي
گزانه اميد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي احتراق غير پيش مخلوط در محفظه احتراق ميكروتوربين با استفاده از مدل‌هاي RANS - PDF
ويسي پگاه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي تاثير توزيع هوا بر پاشش و احتراق سوخت مايع در محفظه احتراق
عالمي احسان(تاریخ دفاع: 1393/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي تاثير هندسه سطح مقعر بر ميزان انتقال حرارت جت برخوردي نوساني
رضائي احسان(تاریخ دفاع: 1393/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت يك رديف جت برخوردي به سطح مقعر
طريقي رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي و تحليل اقتصادي استفاده از توليد هم زمان برق وحرارت در صنعت توليد گچ
حقيقت سياوش(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه نيروگاه سيكل تركيبي
سمائي همپا صفا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاضي محسن(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عطائي مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت آشفته جت برخوردي سطح مقصر نامتقارن
مجاوري سيد ميثم(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عدم چرخش بر محصولات احتراق با استفاده از مدل pdf
گل برارنژاد اميري مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زكي موسي(تاریخ دفاع: 1392/09/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي اثر پارامترهاي پاشش بر احتراق سوخت مايع
توسلي جهرمي عبدالمجيد(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جت برخوردي به سطح مقعر
احمدي هادي(تاریخ دفاع: 1391/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي مرتبه دوشار حرارتي آشفته در جت برخوردي بر ديوار
محمدپور جواد(تاریخ دفاع: 1390/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي خنك كاري پره توربين با استفاده از روش فوراني
اكبري مجيد(تاریخ دفاع: 1390/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي خنك كاري لايه اي از طريق تغيير پارامترهاي هندسي سوراخ تزريق
طلوع پيله ور عليرضا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عدد پرانتل آشفتگي در جريان خنك كاري لايه اي
نادري مهابادي حسن(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحی و ساخت خشک کن خورشیدی با جابجایی اجباری با استفاده از اثر فتوولتاییک-ترموالکتریک
دانشگاه سمنان(2016-06-08)
تحليل هيدروليكي سيستم خنك‌كاري پره توربين با استفاده از رهيافت شبكه‌اي (Network Approach)
(2015-12-26 00:00:00)
تست سامانه 2
(2022-12-31 00:00:00)
طراحی و ساخت صفحه فتوولتاییک خود خنک شونده
(2022-12-22 00:00:00)
طراحی و ساخت استند (جایگاه) تست موتور توربوشفت
(2022-11-21 00:00:00)
امکان سنجی و تحلیل اقتصادی و ساخت توربین انبساطی (Turbo-Expander) به منظور تولید توان الکتریکی در ایستگاه های تقلیل فشار حاشیه شهری (TBS)
(2023-10-11 00:00:00)
توسعه موتور هوایی TV3 به مولد صنعتی یک مگاوات
(2016-12-21 00:00:00)
همکاری در زمینه رفع مشکل و انتقال فناوری و تکنولوژی پوشش دهی لوله برای واحد صنعتی لوله سازی مشعوفی
(2020-03-10 00:00:00)
تولید فلز مس از سنگ معدن جهت استفاده به عنوان ماده اولیه در تولید قطعات زاماک
(2020-03-17 00:00:00)
طراحی و ساخت دستگاه نیمه صنعتی میکروسوراخکاری رینگ روغن پیستون موتورهای احتراقی(ناظر)
(2020-02-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تئوری لایه مرزی   (814 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
مکانیک سیالات 2   (856 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : حرارت و سیالات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
راهنمای نگارش گزارش کارآموزی (1400/06/20)
ترم تابستان 99 (1399/05/26)
تمرین آزمایشگاه انتقال حرارت (1399/05/24)
توضیح آزمایش جابجایی روی سطح و نتایج (آزمایش 2) (1399/05/24)
توضیح آزمایش انتقال حرارت هدایتی و نتایج (آزمایش 1) (1399/05/24)
توضیح آزمایش مبدل حرارتی و نتایج (آزمایش 6) (1399/05/13)
توضیح آزمایش تشعشع و نتایج (آزمایش 4) (1399/05/13)
سوالات و جداول درس آزمایشگاه انتقال حرارت (1399/04/28)
دستور کار آزمایشگاه انتقال حرارت (1399/04/28)
لینک آزمایش جابجایی داخل لوله انتقال حرارت (آزمایش 3) (1399/04/28)
توضیح سوالات تستی (1399/04/15)
لینک جلسه آخر مکانیک سیالات 2 (1399/04/13)
لینک جلسه 99/04/02 مکانیک سیالات 2 (1399/04/04)
فایل PDF مبحث جریان خارجی (1399/03/29)
فایل PDF کامل مبحث جریان تراکم پذیر (1399/03/29)
لینک جلسات خرداد مکانیک سیالات 2 (1399/03/29)
لینک جلسه 99/02/31 مکانیک سیالات 2 (1399/03/29)
لینک جلسه 99/02/30 مکانیک سیالات 2 (1399/03/29)
مثال جریان داخلی (1399/03/14)
لینک جلسه 99/02/25 مکانیک سیالات 2 (1399/03/12)
لینک جلسه 99/02/24 مکانیک سیالات 2 (1399/03/12)
لینک جلسه 99/02/23 مکانیک سیالات 2 (1399/03/12)
لینک جلسه 99/02/18 مکانیک سیالات 2 (1399/03/12)
فایل PDF مبحث جریان داخلی (1399/03/12)
لینک جلسه 99/02/11 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
لینک جلسه 99/02/10 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
لینک جلسه 99/02/04 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
لینک جلسه 99/02/03 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
لینک جلسه 99/01/28 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
لینک جلسه 99/01/27 مکانیک سیالات 2 (1399/02/26)
مثال حل ضمنی لایه مرزی (1399/02/05)
لینک جلسه 99/01/21 مکانیک سیالات 2 (1399/01/25)
لینک جلسه 99/01/20 مکانیک سیالات 2 (1399/01/25)
فایل PDF مبحث جریان کانال باز (1398/12/24)
لینک جلسه 98/12/22 مکانیک سیالات 2 (1398/12/24)
لینک جلسه 98/12/20 مکانیک سیالات 2 (1398/12/20)
لینک جلسه 98/12/19 لایه مرزی (1398/12/20)
لینک جلسه 98/12/20 لایه مرزی (1398/12/20)
لینک جلسه 98/12/14 مکانیک سیالات 2 (1398/12/15)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

rajabi@semnan.ac.ir
rajabi@semnan.ac.ir
(+98)2331533351

فرم تماس